Garantie

De totale aansprakelijkheid van de leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst of bedongen prijs (exclusief BTW). Indien er sprake is van een overeenkomst tussen leverancier en afnemer die strekt tot het gedurende een bepaalde periode leveren van verschillende partijen goederen, zoals o.a. bij jaarcontracten, dan is voormelde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag van de te leveren partij of te leveren deel daarvan.

Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en de onmogelijkheid van levering ten gevolge van overmacht is uitgesloten, behoudens daar waar sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van de leverancier, opzet en grove schuld van werknemers van de leverancier of door de leverancier ingeschakelde derden daaronder niet begrepen.

Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of verband houdende met door de leverancier geleverde zaken.

www.interfreshconcepts.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.interfreshconcepts.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.