Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel diens rechtsopvolger(s), die met de leverancier een overeenkomst sluit. Producten: zaken die door de leverancier worden geleverd aan afnemer.

Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van producten door de leverancier aan de afnemer.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.


Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1. De afnemer heeft kennis genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid ervan op de overeenkomst.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle rechtshandelingen die daaraan voorafgaan en alle overeenkomsten die nadien tussen leverancier en afnemer tot stand komen.

2.3. Indien ook de afnemer zijn algemene voorwaarden van toepassing wenst te verklaren, wordt deze toepasselijkheid uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens in het geval van uitdrukkelijke schriftelijke instemming van leverancier.

2.4. Deze algemene voorwaarden kunnen door de leverancier eenzijdig worden gewijzigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand doordat

x    De door de leverancier aan de afnemer verstrekte offerte door de afnemer ongewijzigd ofwel schriftelijk en ondertekend, ofwel per e-mail is geretourneerd aan leverancier. Na ontvangst van de offerte stuurt leverancier binnen redelijke termijn de afnemer per e-mail of schriftelijk een orderbevestiging of;

x    De afnemer mondeling of schriftelijk heeft aangeven welke producten hij wenst te kopen of af te nemen en de leverancier dit aanbod tot het leveren van producten of diensten uitdrukkelijk heeft aanvaard door overhandiging of verzending per e-mail of schriftelijk aan de afnemer van een orderbevestiging en of factuur

3.2. Een aanbod van de leverancier wordt geheel vrijblijvend gedaan. De leverancier heeft het recht de overeenkomst binnen 48 uur na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 3.3. Aanbiedingen zijn geldig tot zolang de voorraad strekt.

3.4. De afnemer staat in voor de juistheid van de door hem verschafte adres- en contactgegevens en verbindt zich ertoe wijzigingen onverwijld door te geven.

Artikel 4 Prijs

4.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de door de leverancier opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting, vervoer en overige Nationale en/of Europese heffingen.

4.2. Prijzen gelden af magazijn van leverancier.

4.3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van
 

de overeenkomst geldende prijzen. De leverancier is gerechtig de prijs eenzijdig te wijzigen, in welk geval de afnemer gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Geen van

beide partijen kan in een dergelijk geval aanspraak maken op enige schadevergoeding. Een eventueel reeds vervaardigd gedeelte wordt alsdan tegen de oorspronkelijke prijs uitgeleverd.


Artikel 5 Aflevering

5.1. Op verzoek van de afnemer kan de leverancier de bestelde producten tegen meerprijs bezorgen, dan wel laten bezorgen.

5.2. De door de leverancier vermelde leveringstermijn is indicatief en geldt niet als fatale termijn. Afwijking binnen redelijke grenzen is toegestaan, zonder dat dit grond oplevert voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5.3. De leverancier behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

5.4. De afnemer draagt het risico van de zaken vanaf het moment dat deze op de door hem aangegeven plaats zijn afgeleverd.

5.5. Ingeval de afnemer met de inontvangstneming van de gekochte zaken in verzuim is, is de leverancier bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden en de door haar geleden schade op de afnemer te verhalen.

Artikel 6 Transport

6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door de leverancier.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door leverancier op basis van een koopovereenkomst geleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat afnemer alle vorderingen van leverancier op afnemer volledig heeft voldaan.

7.2. Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen heeft leverancier het recht de geleverde producten terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Daartoe wordt de leverancier hierbij reeds nu voor alsdan door de afnemer onherroepelijk volmacht verleend de percelen waar de geleverde producten zich bevinden te betreden of door diegenen die met het terughalen van de producten zijn belast, te doen betreden.


Artikel 8 Betaling

8.1. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door de leverancier aan te wijzen bank- of girorekening of indien zulks is overeengekomen per automatische incasso of contant.

8.2. Voor zover niet bij overeenkomst anders wordt bepaald, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na aflevering.

8.3. Na het verstrijken van de in art. 8.2 genoemde termijn is de afnemer van rechtswege in verzuim.

8.4. Indien de afnemer jegens de leverancier in verzuim is, is de afnemer verplicht:

8.5. a) de buitengerechtelijke en daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten volledig aan de leverancier te vergoeden.
 

De door de afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 100,- (exclusief BTW) per niet (volledig) betaalde factuur.

b)    contractuele vertragingsrente aan de leverancier te voldoen ter hoogte van de wettelijke handelsrente, te vermeerderen met 5 %.

8.6. Iedere betaling door of vanwege de afnemer strekt in de eerste plaats tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesse en daarna tot kwijting van

de oudste openstaande vordering.

8.7. De afnemer kan zich nimmer op verrekening beroepen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van de leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst of bedongen prijs (exclusief BTW). Indien er sprake is van een overeenkomst tussen leverancier en afnemer die strekt tot het gedurende een bepaalde periode leveren van verschillende partijen goederen, zoals o.a. bij jaarcontracten, dan is voormelde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag van de te leveren partij of te leveren deel daarvan.

9.2. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en de onmogelijkheid van levering ten gevolge van overmacht is uitgesloten, behoudens daar waar sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van de leverancier, opzet en grove schuld van werknemers van de leverancier of door de leverancier ingeschakelde derden daaronder niet begrepen.

9.3. Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of verband houdende met door de leverancier geleverde zaken.

Artikel 10 Reclames

10.1. Eventuele klachten omtrent een door de leverancier geleverd product dienen door de afnemer terstond aan leverancier schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk of per e-mail te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn valt het recht van reclameren.
10.2. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt leverancier geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door afnemer. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

10.3. Ten aanzien van de in de overeenkomst gegeven specificaties zijn de navolgende afwijkingen zowel naar beneden als naar boven toelaatbaar. Ter beoordeling of die afwijkingen overschreden zijn, zal het gemiddelde van het in totaal één soort, kwaliteit kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere eigenschappen dan waarvoor hierna de toelaatbare afwijkingen zijn genoemd zullen toelaatbaar zijn de bij de eerdere levering toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen.
De toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid bedragen:

x    < 500 kg 25%

x    500-1000 kg 20%
 

x    1000-2500 kg 15%

x    2500> 10%

Indien leverancier een minimum of maximum hoeveelheid voorschrijft worden de hierboven genoemde afwijkingspercentages verdubbeld. De toelaatbare afwijking voor het lengte en breedte formaat bedraagt 3% naar boven en naar beneden. De toelaatbare afwijking voor het dikte formaat bedraagt 10% naar boven en naar beneden.
10.4. Geringe afwijkingen van de producten ten opzichte van elkaar dan wel ten opzichte van getoonde monsters of ten opzichte van al dan niet door de afnemer verstrekte specificaties of modellen, b.v. in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en/of vorm, kunnen geen grond opleveren voor reclame en kunnen voor afnemer nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen. 10.5. Onverminderd het voorstaande kan de afnemer geen beroep doen op bovengenoemde reclamebepalingen: indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of opslag; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd; indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de afnemer behoort te komen.

10.6. Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de afnemer door leverancier wordt gehonoreerd zal de leverancier tot kosteloos herstel van

het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de afnemer daarnaast van leverancier enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens leverancier op te schorten.

Artikel 11 Retourzendingen

11.1. Leverancier aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door leverancier op te geven adres worden afgeleverd.

11.2. Indien de waarde van de zaken is gedaald in de periode tussen de aanschaf van de zaak en retourzending van deze zaak, zal restitutie van de koopprijs plaatsvinden naar de waarde van de zaak in het economisch verkeer geldend op het moment dat de zaken retour zijn ontvangen door leverancier.

11.3. Uitgesloten van retourzending en restitutie van de koopprijs zijn: maatwerkproducten waaronder mede begrepen producten die op verzoek van de afnemer zijn voorzien van specifieke logo’s en ander maatwerk welke speciaal voor de afnemer is vervaardigd en reeds om die reden of andere reden bezwaarlijk door leverancier retour genomen kunnen worden.


Artikel 12 Ontbinding/Beëindiging

12.1. De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn indien:

x    de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt;

x    leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijk aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 

x    de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

x    aan afnemer surseance van betaling van betaling wordt verleend;

x    beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van afnemer wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

x    indien de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

x    bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is. Ingeval van verzuim van de afnemer is leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoedingen onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer;

12.2. Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 13 Exportcontrole

13.1. De afnemer verplicht zich ertoe om aan alle op export betrekking hebbende wet- en regelgeving te voldoen, waaronder mede uitdrukkelijk begrepen de wetgeving van de Europese Unie.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht.

14.1. Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst, alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2. Indien zich een geschil mocht voordoen zal het geschil aan de bevoegde rechtbank gelegen in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van leverancier worden voorgelegd.

14.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een van de partijen zulks in een aangetekende brief aan de andere partij kenbaar maakt.


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Inter Fresh Conepts B.V. Copyright © Inter Fresh Concepts B.V.

www.interfreshconcepts.nl is using cookie tracking to optimize the website and analyze data. If you need to know more about our cookie policy, please click on the following link (ons cookie beleid). By approving the policy you give www.interfreshconcepts.nl permission to use cookies on the website.